Ochrana osobných údajov

Základné ustanovenia

1.Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je občianske združenie FLEX, IČO 42208106 so sídlom Krajná 113, 94001 Nové Zámky (ďalej len „Správca“);

2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: eva@pilatesnz.sk, tel.: 0903258194

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol klient a ktoré správca získal na základe vyplnenia Prihlášky do kurzu;

2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje klienta nevyhnutné pre Evidenciu klientov;

3. Správca spracováva osobné údaje za účelom  ich zaevidovania do účtovníctva OZ.  Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje klienta z formulára na stránke Napíšte nám za účelom komunikácie s klientom.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu 3 rokov od ukončenia kurzu;

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

Príjemci a spracovatelia osobných údajov

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešnou prevádzkou webovej stránky pilatesnz.sk

Subdodávateľmi správcu sú:

  • Webnode AG ()
  • Google Analytics (analýza webových stránok);

Zabezpečenie osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;

2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítaču heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia

1. Svojím podpisom na Prihláške klient potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma;

2. S týmito pravidlami súhlasí klient svojím podpisom;

3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 11.5.2020